Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2020.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Technisch Buro Heijnens
Oliegats 1
6361 HT Vaesrade
KvK: 51162814

Het gebruik van persoonsgegevens door Technisch Buro Heijnens
Technisch Buro Heijnens verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en persoonlijk contact.

Wij hebben deze gegevens alleen nodig voor en gebruiken deze gegevens alleen voor:
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planningen facturatie;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;

Persoonsgegevens
Technisch Buro Heijnens verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Bedrijfsgegevens, zoals KvK nummer, BTW nummer
• Bankgegevens

Doeleinden
Technisch Buro Heijnens verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact met u;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturatie
• Verbetering van de dienstverlening;
• Marketing;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze dienstverlening aan u. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat u hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Technisch Buro Heijnens persoonsgegevens uitwisselen. Technisch Buro Heijnens kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Technisch Buro Heijnens  zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Technisch Buro Heijnens  passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en dat wij aan ambassadeursterugkoppelingen kunnen geven door middel van anonieme rapportages. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Uw rechten
U heeft het recht om Technisch Buro Heijnens een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Technisch Buro Heijnens  verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Technisch Buro Heijnens
Oliegats 1
6361 HT Vaesrade

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Technisch Buro Heijnens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2020.
Technisch Buro Heijnens kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.